Phát triển bền vững

Phát triển bền vững & Origin Green

Origin Green là gì?

Ra mắt vào năm 2012, Origin Green là một chương trình bền vững quốc gia của Ireland…

Origin Green đối với nông dân

Đánh giá ngay tại trang trại là một phần chính của chương trình Origin Green. Mỗi tuần, hơn 100 kiểm toán viên trang trại…

Origin Green đối với kinh doanh thực phẩm

Các thành viên kinh doanh thực phẩm của Ireland cam kết thực hiện đúng các mục tiêu đã được quy định bởi Origin Green…

Kế hoạch sản xuất bền vững

Hiện tại Origin Green đang có hơn 340 công ty với kế hoạch phát triển bền vững độc lập được kiểm tra hằng năm.

pageTop